TAGS :馬說全文註音的合集
馬說全文註音 《馬說》拼音版

shì yǒu bó lè,rán hòu yǒu qiān lǐ mǎ。qiān lǐ mǎ cháng yǒu,ér bó lè bù cháng yǒu。gù suī yǒu míng mǎ,qí rǔ yú nú lì rén zh